Denim vest for puki

將之前做比luna既牛褸 改細左比puki著。
其實成個月前有客想叫我做,但係我就拖得就拖, 搞到而家。
都冇諗住做做得成功,雖然做得唔夠靚,有少少瑕疪,不過影出來效果都幾好睇丫。

puki個妝比我玩到甩哂色,仲有眉同嘴唇都花左。今日忍唔住出手補補佢。
完整返個妝即刻靚女哂,可以近影到冇問題lu。
︿︿