rabbit blouses

好少做咁花既pattern, 一來好難揾到呢類布,二來我個人好悶,做親到係d好單色既野。
不過今次件top我覺得幾靚, 咁啱就到隻白兔仔係中間,︿︿好可愛呀。