Sewing


 想影一輯車衫相好耐,終於有心情。
雖然還有訂單未完成,  都放低影下相先la。

由於pukifee活動力好,比起用momoko影場景相方便好多。

 仲有pukipuki相伴,咁冇咁悶,
影完輯相覺得pukipuki好似我細個, 專在媽媽造衫時搗蛋,XD