Jelly beans~strawerry


呢套最懶,只係做左條褲啫,舊衫返炒。
不過就好中意隻色


可能塊底布太皺,太懶冇燙
成輯相影出來都唔靚,好似好rough咁。
都唔知係咪自己近排心情唔好先咁求其~

又係時候諗諗下期做咩衫好啦!