work hard

近排鐘意做d有故事既場景!

繼續關於我自己...

我諗都有部份人知我工作,唔知就睇圖啦!唔詳談lu.
好多人都會問我成日咁畫會唔會無靈感。 答案當然係會啦!
但係迫到埋身都總要嘔到野出來既

諗唔到野咪睇下雜誌上網,行行企企飲下食下咁,
係咪覺得好正呢!?睇雜誌上網都係工作範圍....
錯錯錯。
睇完都諗唔到野,你就知死啦!
休息一下。再繼續努力工作~