step by step

早前織左對leg warmer. 因為織得唔靚,所以遲遲未影.
剛剛做好條小樓梯.拎佢出來玩下先.

做個左清新感覺既場景.
今次用camera tan(app)既牛奶mode影.白矇矇好似又幾好睇喎~~