Forgive me for leaving

没有後悔這些選擇, 只是為我的自私而抱歉!
過去了。現在很好。 


後記:
今次件褸同個喼都係新做既.
自己非常喜歡.
尤其係個喼.係由廢紙摺成既盒再用布包好, 扶手位係粗身鐡線屈成可以伸縮的,仲用低温泥做左2粒轆安係喼底,可以滑行只是不太靈巧吧!