handmade fur vest

近來除左momoko衫.我仲中意做自己衫.當然都係做得流流地la...

上兩個星期同frd去左ssp買毛布.想來一個小挑戰做背心.
但係買完布又諗起自己既虎背熊腰著毛毛會好肥.細諗之下決定做件露背既掛頸款.希望會避開了虎背..


成品還算滿意.只是...做得窄了,沒有預上扣位..
^^外加一邊皮繩作扣.效果尚可!