Bats sweater

近來喜歡上怪cut 衫 .
嘗試都做d特別少少既款比小桃.
今次做件蝙蝠袖.本來係想做個半圓形...但失敗了.
算吧~小蝙蝠的效果尚可.
還加做了一條分色的legging.^^好似見過阿徐都有著.好型呀! 
可惜我碌腳太大.著唔起上棉下皮的legging.下面d皮會將小腿既肥肉都推埋上去.咁分色位置就會凸左舊肉出來la...>__<好核突ka.有點奇怪.明明lazy17個樣唔係我杯茶,點解我當初會買佢呢?
事關佢既上下睫毛令人有兇惡既感覺喎.真係影20張都揾唔到1張係滿意