city in the sea


新野
city in the sea 4月尾出.
呢個我又幾中意喎! 唔知點解覺得佢好特別,係我冇既類型.
不過.都係唔好太大期望.唔係收到實貨我又係咁罵..
又或者銀根短缺.冇得買..
...
..
.
仲有CCS都出新野. 這個我肯定係唔會買la.
不過pink & yellow2個我都覺得靚
得個恨字la


銀兩唔夠.就要勤力d開工.
前幾日真係忙到....
畫野畫到隻手到似斷左咁.
接住落去既日子.應該到係會好多野做.
不過到唔理咁多la.
過幾日放完假再戰~