Marrons Glaces新髮型

前日偷懶停工去行街街,買左個新假髮.雖然已經有好多隻留海直髮娃,但係始終都係簡單髮型最吸引...


周圍睇下D新桃. 發現D舖標價愈來愈貴.. 尤其係我想要果幾隻....太過份!!@__@
哼!! 罷買r~~~