finished


我唔鍾意重做, 而每次做公仔衫我都只係會做一件...如果真係有人要買, 我賣左就唔會再做....


前幾日,咁arm有人想要我已經賣出既作品.....因為上月洗大左,唯有向金錢低頭....


今日終於完成佢要既衫仔~~~yeah!


我可以做新野la!!!