Vanilla new look~~

漫遊日網,又見到d好野,

佢係Vanilla Wafer..大家有冇發現佢靚左好多呢?

又係d日本高手做既好事la.

見到佢, 我又想改娃~